Оглавление

Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

 1. Затвердити Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності (додаються).

 2. Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України (Крикун О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 1 грудня 2009 року № 505 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2009 року за № 1248/17264.

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до функціональних обов’язків.

 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої
служби України    


В.Ю. Захарченко

 

    
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.04.2013  № 365

  
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2013 р.
за № 757/23289


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження охоронної діяльності

І. Загальні положення

 1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України „Про охоронну діяльність”, „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 „Про затвердження переліку органів ліцензування” (зі змінами).

 1.2. Ці Ліцензійні умови визначають організаційні та кваліфікаційні вимоги провадження охоронної діяльності.

 1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни „охоронна діяльність”, „об’єкт охорони”, „суб’єкт охоронної діяльності”, „охорона майна”, „охорона фізичної особи”, „персонал охорони”, „фахівець з організації заходів охорони”, „пропускний режим”, „внутрішньо-об’єктовий режим”, „транспорт реагування”, „технічні засоби охорони”, „пункт централізованого спостереження” вживаються у значеннях, передбачених Законом України „Про охоронну діяльність”.

 1.4. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють охоронну діяльність.

 1.5. Для отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності суб’єкт охоронної діяльності особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії, зразок якої наведено у додатку 1 до цих Ліцензійних умов.

 1.6. До заяви про видачу ліцензії на охоронну діяльність додаються документи, що підтверджують відповідність встановленим умовам залучення та відсутність обмежень щодо працівників, задіяних у здійсненні охоронних заходів.

 Крім того до заяви додаються:

відомості про фахівця (фахівців) з організації заходів охорони (додаток 2);

відомості про персонал який залучається до охоронної діяльності (додаток 3).

 1.7. За достовірність даних, наведених у документах визначених пунктами 1.5 та 1.6 цього розділу, відповідає суб’єкт охоронної діяльності.

 1.8. Заяви про видачу ліцензії, про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії, та документи, що додаються до них, приймаються за описом документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії), форма якого наведена у додатку 4 до цих Ліцензійних умов. Копія цього опису видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи.

 Зразки заяв про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії та про анулювання ліцензії наведені в додатках 5-8 до цих Ліцензійних умов.

ІІ. Організаційні вимоги

 2.1. Суб’єкт охоронної діяльності повинен дотримуватися вимог:

 2.1.1. Умов охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом та Переліку небезпечних і цінних вантажів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 55.

 2.1.2. Порядку організації охорони об’єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин, затвердженого наказом МВС України від 27 жовтня 2010 року № 507, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 2 березня 2011 року за № 267/19005.

 2.1.3. Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 року за № 637/3077, у частині придбання та зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів.

 2.1.4. Законодавства щодо обладнання транспорту реагування суб’єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами та підпункту „е” пункту 32.1 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

 2.2. Суб’єкт охоронної діяльності забезпечує:

 2.2.1. Наявність у персоналу охорони під час виконання функціональних обов’язків посвідчень, оформлених відповідно до вимог частини четвертої статті 11 Закону України „Про охоронну діяльність”.

 2.2.2. Використання службових собак у порядку, визначеному статтею 17 Закону України “Про охоронну діяльність”.

 2.2.3. У разі використання суб’єктом охоронної діяльності пунктів централізованого спостереження (далі - ПЦС):

 цілодобовий режим чергування операторів ПЦС;

 наявність транспорту реагування;

 ведення електронного журналу реєстрації подій (тривога, несправність, відсутність живлення та інше) з часом запису не менше 30 діб;

 наявність резервної персональної електронної обчислюваної машини;

 наявність джерела безперебійного резервного живлення.

 ПЦС повинен бути:

 розташований в нежилому приміщенні;

 обладнаний системою аудіореєстрації атмосфери залу ПЦС і телефонних розмов у реальному часі з обсягом архівації запису не меншим за 14 діб;

 обладнаний системою відеоспостереження за операційним залом з цілодобовою реєстрацією відеоінформації в реальному часі з обсягом архівації запису не меншим за 14 діб;

 обладнаний аудіовідеопереговорним пристроєм і засобами технічної укріпленості, які унеможливлюють доступ до приміщення ПЦС сторонніх осіб.

 2.3. Суб’єкт охоронної діяльності зобов’язаний:

 2.3.1. Виконувати функції з охорони майна за обов'язкової наявності на його одязі ознак належності до відповідного суб'єкта охоронної діяльності згідно з його статутними документами.

 2.3.2. Зберігати відео та фотоматеріали, отримані під час здійснення заходів охорони згідно з вимогами частини другої статті 12 Закону України „Про охоронну діяльність”.

 2.3.3. Під час укладення договору охорони ознайомитися з наданими замовником оригіналами документів або завіреними в установленому порядку їх копіями, що підтверджують його право володіння чи користування майном на законних підставах, охорона якого є предметом договору, а також правомірність знаходження такого майна, транспортного засобу чи особи у визначеному місці охорони.

 2.3.4. Надавати послуги за письмово укладеними цивільно-правовими договорами, вести письмовий або електронний облік договорів охорони, здійснювати виконання договорів з надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою. При укладенні договорів конкретно вказувати в них об'єкт охорони, його місцезнаходження.

 2.3.5. Вказувати в договорах охорони відповідно до положень Цивільного кодексу України умови відшкодування шкоди, завданої через неналежне виконання ним своїх зобов’язань перед замовником.

 2.3.6. Повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

 У разі виникнення таких змін ліцензіат протягом десяти робочих днів подає до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

 2.3.7. У разі припинення провадження охоронної діяльності за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, суб’єкт охоронної діяльності зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення письмово повідомити про це орган ліцензування шляхом надіслання повідомлення про припинення здійснення охоронної діяльності філією (відокремленим підрозділом) ліцензіата (додаток 9).

 2.3.8. Розміщувати на видному місці на центральному посту стаціонарного об'єкта, який охороняється персоналом охорони, інформацію про місцезнаходження, дату видачі, серію та номер ліцензії на охоронну діяльність.

 2.3.9. Повідомляти негайно в усній або письмовій формі територіальний орган внутрішніх справ про факти припинення правопорушень стосовно персоналу охорони, майна або фізичних осіб, які охороняються, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, використання службових собак персоналом охорони, а в разі заподіяння тілесних ушкоджень правопорушнику - негайно викликати швидку медичну допомогу та надати першу долікарську допомогу. Уживати заходів щодо недопущення сторонніх осіб на місце події до прибуття представників територіального органу внутрішніх справ.

 2.4. Суб’єкт охоронної діяльності не повинен мати серед фахівців з організації заходів охорони, персоналу охорони та працівників, задіяних до роботи на ПЦС, осіб, які мають незняту чи не погашену в установленому законодавством порядку судимість за скоєння умисних злочинів.

ІІІ. Кваліфікаційні вимоги

 3.1. Суб’єкт охоронної діяльності забезпечує проходження відповідного навчання або професійної підготовки та перепідготовку персоналу охорони згідно з вимогами, передбаченими статтями 11 та 14 Закону України „Про охоронну діяльність”.

 3.2. До штату суб'єкта охоронної діяльності, його філії, іншого відокремленого підрозділу має (мають) входити фахівець(вці) з організації заходів охорони.

 При прийнятті на роботу фахівець(вці) з організації заходів охорони подає(ють) документи визначені пунктом 3.5 цього розділу.

 Указаний фахівець повинен відповідати вимогам частини першої статті 11 Закону України „Про охоронну діяльність” і мати один з освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів:

 вищу освіту та стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, Служби безпеки України або стаж не менше трьох років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил України, на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань утворених відповідно до законів України, та відомчої воєнізованої охорони;

 вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб’єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стаж не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям охорони;

 вищу юридичну освіту та стаж роботи за спеціальністю в суб’єкта охоронної діяльності не менше трьох років.

 3.3. До штату суб’єкта охоронної діяльності мають входити охоронники, охоронці, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 „Про затвердження Випуску 1 „Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”.

 Первинна професійна підготовка охоронників та охоронців, підвищення їх кваліфікації здійснюється в навчальних закладах або безпосередньо суб’єктами охоронної діяльності.

 До роботи в транспорті реагування та до охорони окремих об’єктів з високим ступенем ризику залучаються охоронники не нижче 3-го кваліфікаційного розряду. До об’єктів з високим ступенем ризику належать об’єкти, визначені в пункті 3 Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 565.

 3.4. Працівники, задіяні до роботи на ПЦС, повинні входити до штату суб’єкта охоронної діяльності та відповідати вимогам частини першої статті 11 Закону України “Про охоронну діяльність”.

 Освітня підготовка персоналу ПЦС, який спостерігає за станом систем передавання сповіщень, повинна бути не нижче повної загальної середньої освіти.

 Професійна підготовка персоналу ПЦС забезпечується суб’єктом охоронної діяльності.

 3.5. Персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб'єктом господарювання.

 При прийнятті на роботу суб’єкт охоронної діяльності вимагає у зазначених осіб надати:

 1) документ, який підтверджує, що такі особи не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;

 2) документ який підтверджує, що такі особи не мають непогашеної чи не знятої судимості за скоєння умисних злочинів;

 3) документ, що підтверджує відсутність у особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків;

 4) копію паспорта громадянина України;

 5) документ, що підтверджує набуття кваліфікації (у разі наявності);

 6) документ, що підтверджує відсутність у осіб обмежень, встановлених судом щодо виконання покладених на них функціональних обов’язків.

 3.6. Для фізичних осіб-підприємців обов'язковим є дотримання кваліфікаційних вимог для фахівця з організації заходів охорони, установлених пунктом 3.2 цього розділу.

 3.7. Охоронна діяльність здійснюється лише персоналом, який відповідає вимогам, що встановлені пунктом 3.5 цього розділу.

ІV. Вимоги до організації заходів охорони та їх здійснення

 4.1. Припинення протиправних дій щодо об'єктів охорони здійснюється з дотриманням вимог, визначених статтями 16 та 17 Закону України „Про охоронну діяльність”.

 4.2. Під час організації та здійснення охоронної діяльності забороняється:

 4.2.1. Придбавати та використовувати майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами.

 4.2.2. Використовувати засоби радіозв'язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах.

 4.2.3. Використовувати ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних, природоохоронних, контролюючих чи інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у тому числі в найменуванні суб’єкта охоронної діяльності, на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації.

 4.2.4. Створювати перешкоди чи заважати діяльності представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами.

 4.2.5. Розголошувати відомості про вжиті заходи щодо організації та здійснення охоронної діяльності, а також інформацію з обмеженим доступом та інформацію про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв’язку зі здійсненням охоронної діяльності, крім випадків, передбачених законодавством.

 4.2.6. Приховувати факти про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони.

 4.2.7. Охороняти фізичну особу, яка вчиняє злочинні дії, адміністративне правопорушення або намагається їх вчинити.

 4.2.8. Здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров’я, честь, гідність і ділову репутацію.

 4.2.9. Здійснювати заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”.

 4.2.10. Залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документів, необхідних для влаштування на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам.

 4.2.11. Брати участь у виконанні судових рішень під час виконавчого провадження.

 4.2.12. Вдаватися до дій, спрямованих на силове протистояння між персоналом охорони різних суб’єктів господарювання.

 4.2.13. Охороняти особливо важливі об’єкти права державної власності суб’єктам охоронної діяльності недержавної форми власності.

 4.2.14. Використовувати зброю, спеціальні засоби, не включені до Переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб'єктами охоронної діяльності, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 11 лютого 2013 року № 97.

 4.2.15. Застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, а також проти осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків учинення ними нападу, що становить загрозу життю та здоров’ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору.

 4.2.16. Застосовувати спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров’ю сторонніх осіб, крім випадків самооборони (самозахисту).

 4.2.17. Використовувати в охоронній діяльності в громадських і загальнодоступних місцях службових собак без наявності провідника собаки.

Начальник ДГБ
МВС України
генерал-лейтенант міліції    


О.О. Крикун

 

    
Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження охоронної діяльності


ЗАЯВА
про видачу ліцензії

 


    
Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження охоронної діяльності


ВІДОМОСТІ
про фахівця (фахівців) з організації заходів охорони

___________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)


    
Прізвище, ім’я, по батькові    
Дата та місце народження    
Місце проживання    
Паспортні дані    
Документ, який підтверджує, що особа не має непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів

Фахівець (фахівці) з організації заходів охорони    

 


_______________________
(керівник)    
______________
(підпис)    
"___" ___________ 20__ року

   
М.П.    

    
Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження охоронної діяльності


ВІДОМОСТІ
про персонал який залучається до охоронної діяльності

_______________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п    
Прізвище, ім’я, по батькові    
Посада    
Документ, що підтверджує набуття кваліфікації    
Номер сертифіката (довідки) працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду, результати огляду    
Серія та номер довідки про проходження психіатричного огляду, результати огляду    
Серія та номер сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, результати огляду    
Документ, який підтверджує, що особа не має непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8

 


_______________________
(керівник)    
______________
(підпис)    
"___" ___________ 20__ року


    
М.П.    

 

    
Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження охоронної діяльності


ОПИС
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
(про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії)


    
Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження охоронної діяльності


ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії


    
Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження охоронної діяльності


ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії


    
Додаток 7
до Ліцензійних умов
провадження охоронної діяльності


ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії


    
Додаток 8
до Ліцензійних умов
провадження охоронної діяльності


ЗАЯВА
про анулювання ліцензії

 


    
Додаток 9
до Ліцензійних умов
провадження охоронної діяльності


ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення здійснення охоронної діяльності філією (відокремленим підрозділом) ліцензіата

 

 

 

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

надо виджет подкл...
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва.
Вы можете стать первым!
Написать комментарий
      24 + ? = 32